หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2273 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 มิ.ย. 2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว2274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 มิ.ย. 2562
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2280 11 มิ.ย. 2562
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.4/ว2246 11 มิ.ย. 2562
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2271 11 มิ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2252 11 มิ.ย. 2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กพร. มท 0812/ว2174 11 มิ.ย. 2562
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 มิ.ย. 2562
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2232 10 มิ.ย. 2562
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3404 10 มิ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2247 10 มิ.ย. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2248 10 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว2156 10 มิ.ย. 2562
ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว2243 10 มิ.ย. 2562
การสำรวจและจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2230 10 มิ.ย. 2562
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบจัดการความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 มิ.ย. 2562
ติดตามผลการดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 มิ.ย. 2562
ขอความร่วมมือดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2221 7 มิ.ย. 2562
โครงการอบรมพัฒนาครู "ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย" สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว2201 7 มิ.ย. 2562
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2219 7 มิ.ย. 2562
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 844
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์/Call Center : 056-973-007
จำนวนผู้เข้าชม 2,307,750 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com